zamestnanec

Vložte svůj text...

  • Je určeno zaměstnancům, pro případy, že při plnění svých úkolů způsobí zaměstnavateli škodu a ten po něm požaduje náhradu. Vztahuje se na škody na zdraví, škody na majetku, finanční újmu a poškození, nebo zničení služebních věcí (oblečení, mobil, notebook, auto…)


  • Chrání pro případ škod vůči zaměstnavateli v maximální výši 4,5 násobku hrubé měsíční mzdy


  • Tip: Revidujte pojistné limity v případě zvýšení mzdy

Pojišťovna neplní škodu způsobenou:

  • Zaměstnavateli, jehož sídlo není na území ČR

  • Za škodu způsobenou úmyslně

  • Při činnosti konané na základě DPČ

  • Po použití alkoholu, nebo omamných látek

  • Vadně provedenou prací při montážích, opravách a stavebních pracích

  • Schodkem na svěřených hodnotách, který je pojištěný povinen vyúčtovat

  • Pojištění se nevztahuje na škodu způsobenou svému sourozenci, nebo příbuzným, nebo osobám, které žijí ve společné domácnosti