Pojištění stavby

Při stavbě domu je nezřídka potřeba se kromě starostí se samotnou výstavbou zabývat i dalšími úkony a požadavky. Jedním z nich je zcela nepochybně požadavek na pojištění domu ve výstavbě. V následujících řádcích se pokusíme vnést světlo do problematiky pojištění staveb. Pro pojištění stavby se sjednává stejný produkt jako pro pojištění zkolaudovaného a obývaného domu, s tím rozdílem, že se při sjednání uvede, že se jedná o nemovitost ve výstavbě. To bude mít za následek řadu odlišností, oproti pojištění trvale obývané nemovitosti. K pojištění nemovitosti ve výstavbě nelze sjednat pojištění domácnosti, což je logické, neboť taková domácnost ještě ani nevznikla. Přestože hodnota rozestavěného domu roste v čase s tím, jak pokračuje stavba, je nutné ho pojistit na jeho budoucí hodnotu už od samého počátku. Pojišťovny jsou si zde vědomy jisté disproporce, která je patrná hlavně v počátcích výstavby a pojištění rozestavěné nemovitosti zvýhodňují slevou za rozestavěnou nemovitosti. Ta se pohybuje obvykle od 20-30%. Během výstavby nemusí být kryta některá rizika, která jsou běžně kryta u dostavěných a zkolaudovaných domů. Běžně se jedná například o pojištění rozbití skel, případně může být omezeno, nebo vyloučeno plnění z odpovědnosti z držby rozestavěné nemovitosti. Co bude zajímat zřejmě všechny stavebníky je to, do jaké míry je krytý stavební materiál, nebo drahé stavební součásti. Tyto i další informace se dočtete dále v článku. Mějte však na paměti, že se jedná pouze o výtah z pojistných podmínek mající za účel usnadnit orientaci v problematice a produktech vybraných pojišťoven a pro komplexní přehled je nutné se s podmínkami dané pojišťovny podrobně seznámit.    

Zřejmě největší obavy mají stavebníci o drahá, zabudovaná zařízení, jako jsou okna, kotle, tepelná čerpadla, fotovoltaické panely a další. Jak jsou tyto stavební součásti pojištěny a na co si dát pozor?

Jaké parametry zohlednit u pojištění staveb?

Pozornost je potřeba věnovat hlavně rozsahu krytí a potřebného zabezpečení. Dobrou zprávou je, že drahé součásti stavby, jako kotle, čerpadla, fotovoltaické panely a vše co je se stavbou pevně spjato je obvykle pojištěním kryto. Jestli kolem stavby máte, nebo nemáte plot může výrazně ovlivnit případné pojistné plnění. A pokud ho máte, pak záleží i na jeho výšce. Požadavky některých pojišťoven na výšku oplocení se liší o decimetry, jiné pojišťovny plot výškou nedefinují. Stejně tak důležité je uzamčení a zabezpečení stavby, nástrojů, materiálů. Obecně lze říct, že s vyšším stupněm zabezpečení roste i výše krytí. Ale pojištěn může být i materiál uložený na pozemku.

Na jakou hodnotu rozestavěnou stavbu pojistit?

Stavba by měla být pojištěna na budoucí hodnotu, jakou dům bude mít po dokončení. Tato hodnota by měla být uvedena v projektové dokumentaci, případně v odhadu. Po dokončení a zkolaudování stavby přijde čas na zrevidování pojistky, případně její doplnění o pojištění domácnosti, asistence a dalších připojištění.

Zabezpečení stavby

Zabezpečení stavby bylo i z pojistného hlediska v minulosti postrachem mnoha stavebníků. Podmínky pojišťoven na zabezpečení stavby byly poměrně přísné a v praxi častokrát těžko realizovatelné. Příkladem budiž oplocení stavby. To sice z pohledu pojištění dává smysl, ovšem z pohledu stavebníka už tolik ne. Výstavba oplocení obvykle přichází na řadu až v pokročilejší fázi stavby, kdy už na pozemek nemusí vjíždět těžká technika. A vypůjčení mobilního oplocení a obehnání celého pozemku po dobu několika měsíců se zase výrazně prodraží a ani tak nemusí vyhovovat definicím toho, jak si plot představují pojišťovny. Naštěstí i v tomto směru došlo u několika pojišťoven ke zmírnění tohoto požadavku. Přesto platí, že například uložený materiál by měl být uzamčen, ať už v hlavní stavbě, nebo stavební buňce a stavební součásti musí být pevně spojené s hlavní stavbou. Pojišťovny také v pojistných podmínkách uvádějí přehled požadovaného zabezpečení. Platí, že s vyšším stupněm zabezpečení se zvyšuje i limit pojistného krytí.  

Na co se pojištění nevztahuje?

  • Obvykle se pojištění u rozestavěných staveb nevztahuje na rozbití skel, pokud v objektu probíhá výstavba, nebo rekonstrukce
  • Omezeno, nebo vyloučeno může být plnění z pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti, pokud je tato nemovitost ve výstavbě, nebo rekonstrukci
  • V průběhu výstavby nemusí být kryto pojištění úniku vody z vodovodního zařízení až do doby provedení tlakové zkoušky
  • Některé živelní škody, například vichřice, krupobití, zatečení srážek, může být vyloučena do doby úplného zastřešení stavby
  • Krytí škod způsobené zvířaty se obvykle vztahuje na volně žijící zvířata, ne na ty domácí  Níže se můžete seznámit s výňatkem z pojistných podmínek vybraných pojišťoven ohledně problematiky výstavby


Allianz pojišťovna

Allianz pojistí materiál proti odcizení, pokud je tento materiál zabezpečen. Pokud rozměry, nebo hmotnost neumožní uložení materiálu v budově, nebo jeho zabezpečení, bude krýt i jeho odcizení z volného prostranství v místě pojištění. V takovém případě bude nutné doložit protokol o šetření PČR. Pojištěny jsou stavební součásti zabudované do budovy, včetně zasklení všech vstupních otvorů. Dále kotle, sanitární zařízení, vodovodní baterie, obklady, ale i plovoucí podlahy, vestavěné skříně. Pojištěny jsou i vedlejší stavby na pozemku, jako zapuštěný bazén, studna, septic, pergola, pojezdová brána, plot a další. Podmínkou je dobrý technický stav vedlejších staveb. Allianz požaduje přiměřené zabezpečení majetku, buď uložené v uzamčeném zařízení staveniště, které se nachází na stejném pozemku, jako pojištěná hlavní budova, nebo uzamknutí k nepřemístitelnému předmětu. Samotné oplocení místa pojištění nepovažují za dostatečné.   

Pojištění od Allianz pojišťovny si můžete sjednat ZDE

ČSOB pojišťovna

V rámci pojištění staveb je pojištěn i materiál a stavební mechanizace (míchačka, lešení apod). Kryté jsou okapy i kabely do limitu 80.000 Kč. ČSOB pojišťovna nabízí i pojištění ekologického zvýhodnění, v jehož rámci při velké škodě uhradí i následnou modernizaci nemovitosti do limitu 200.000 Kč, z čehož bude možno pořídit zateplení, tepelné čerpadlo, fotovoltaickou elektrárnu apod. Výška oplocení není definována, vlastnosti oplocení však ano. Musí se jednat o pevnou stavbu vytvořenou z pevných materiálů, zabraňující snadnému přelezení, prolomení a podkopání. Vrata, nebo dveře musí být nedílnou součástí a musí být do oplocení pevně ukotveny. 

Pojištění od ČSOB pojišťovny si můžete sjednat ZDE

Direct pojišťovna

Pojištěné jsou základy, zdi, střecha, podlahy, příčky, rozvody a vše, co je se stavbou pevně spojeno, ať už se nachází uvnitř budovy, nebo zvenčí. Součástí stavby tak jsou mimo jiné okapy, hromosvody, klimatizace, fotovoltaické elektrárny, tepelná čerpadla, žaluzie a další součásti. Spolu s hlavní stavbou lze pojistit i vedlejší stavby na pozemku, například plot, studnu, septik, zapoštěný bazén, kůlnu, garáž a další stavby pevně spojené se zemí. 

Stavební materiál a stavební nástroje, pokud jsou uzamčené jsou pojištěné do stejného limitu, jako vedlejší stavby. Do stejného limitu jsou pojištěny i stavební buňky, nebo kontejnery. Direct pojišťovna dokonce kryje materiál uložený na pozemku na prostou krádež (tedy krádež bez překonání zámku, nebo další překážky), pokud takový materiál kvůli své hmotnosti, nebo rozměrům není možné uložit uvnitř stavby. Takový materiál je krytý do 50.000 Kč, případně 100.000 Kč, pokud je pozemek oplocen a jsou uzamčená vrata, nebo brána. Direct považuje za funkční oplocení takové, které zamezuje vstupu na pozemek po celém obvodu a má alespoň 120 cm na výšku.

Pojištění od Direct pojišťovny si můžete sjednat ZDE.

Generali Česká pojišťovna

Pojištění kryje vedlejší stavby, za něž jsou považovány rovněž sluneční kolektory, tepelná čerpadla, další zdroje energie a další se stavbou pevně spojena zařízení. Pojištěn je stavební materiál uložený a uzamčený uvnitř stavby, nebo dočasných objektů. Pokud není možné materiál uložit uvnitř objektu, nebo je obvyklé takový materiál uchovávat venku, je pojištěn v případě, že je pozemek oplocen. Materiál je pojištěn do limitu, který je sjednán pro pojištění vedlejších staveb. Oplocením se rozumí plot výšky alespoň 140 cm s uzavřenými a uzamčenými vraty a brankou. 

Pojištění od Generali České pojišťovny si můžete sjednat ZDE

Komerční pojišťovna

Pojištění odpovědnosti se vztahuje i na nemovitosti ve výstavbě, nebo rekonstrukci. Skla v případě poškození, nebo zničení během instalace pojištěna nejsou. Materiál i zařízení staveniště jsou pojištěny, ovšem musí být zabezpečeny a uzamčeny. Pouze pokud velikost, nebo hmotnost nedovolí jejich uzamčení v objektu, mohou se nacházet na oploceném pozemku. Stavební součásti pevně spojené s budovou pojištěny jsou, jedná se například o tepelné čerpadlo, čističku odpadních vod, fotovoltaické panely, kolektory a další. Komerční pojišťovna nevyžaduje uvést pojistnou hodnotu nemovitosti, pouze její výměru. Klientům tím zaručuje to, že nemůže dojít k podpojištění. V případě nárůstu cen stavebních materiálů a práce však může pravidelně navrhnout úpravu ceny pojištění. 

Pojištění od Komerční pojišťovny si můžete sjednat ZDE

Kooperativa pojišťovna

Pojištěn je materiál i dočasné objekty sloužící k výstavbě. V případě krádeže zabudovaných součástí uvnitř i vně budovy vyplatí škodu až do limitu 200.000 Kč, nebo až do limitu 400.000 Kč v případě, že je budova řádně uzamčena a zastřežena elektronickým zabezpečovacím systémem. Tak jako u jiných pojišťoven i Kooperativa kryje vedlejší objekty na pozemku a příslušenství k hlavní budově, které je s ní pevně spojeno. Za takové příslušenství se považují mimo jiné kotle, tepelné čerpadlo, fotovoltaické zařízení, antény, hromosvod, požární systémy a další.  

Pojištění od Kooperativa pojišťovny si můžete sjednat ZDE

Uniqa pojišťovna

Uniqa pojišťovna podrobně popisuje pojištěné stavební součásti. Jako jiné pojišťovny za stavební součásti považuje zařízení pevně spjaté s budovou. Zejména se jedná o elektrické, vodovodní, plynové instalace, rozvodné skříně, sanita, pumpy, filtrační zařízení, tepelná čerpadla, solární kolktory, fotovoltaické panely, bojlery, kotle, podlahové topení, krby, klimatizace, odsavače par, vestavěný nábytek, kuchyňská linka bez spotřebičů, podlahové krytiny, obklady, podhledy, žaluzie, rolety, bazény, vířivky, sauny umístěné uvnitř budovy, a další s budovou spjaté zařízení. Požadavek na oplocení pozemku má Uniqa 130 cm a minimálně stejně vysokou bránu a branku, která musí být uzamčena. Případná výše plnění se liší v závislosti na tom, zda je objekt obývaný, nebo ne. Pokud ano, Stavební materiál a mechanizace je pojištěna do 150.000 Kč, pokud ne, pak do 50.000 Kč. V obou případech platí požadavek na funkční oplocení. Oplocení také výrazně ovlivňuje pojištění stavebních součástí. Zničení pevného připevnění věci k zemi, nebo budově hrubým násilím je bez dostatečného oplocení pojištěno do 10.000 Kč, kdežto v případě vyhovujícího oplocení až do limitu sjednaného v pojistné smlouvě.  

Pojištění od Uniqa pojišťovny si můžete sjednat ZDE


Upozornění

Uvedené texty vycházejí z produktových a pojistných podmínek uvedených pojišťoven, expertýz a dalších studií i zkušeností. Autoři textu mají letité zkušenosti z oboru pojišťovnictví a jsou držiteli nejvyššího oprávnění České národní banky pro distribuci pojištění dle zákona 170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění. Přesto lze veškeré texty považovat pouze za úvahu a rozbor problematiky, nikoliv za doporučení a radu a nevedou k uzavření pojištění. Pojištění a pojistné produkty nejsou prostřednictvím internetových stránek jakpojistim.cz sjednávány, ani nabízeny. Ze stránek vedou odkazy do konkrétních pojišťoven, nebo srovnávačů, kde se lze seznámit s kompletními produktovými podmínkami, cenou a případně si pojištění sjednat. Před sjednáním pojištění se v pojistných podmínkách vybrané pojišťovny ujistěte, že zvolený produkt odpovídá vašim potřebám a požadavkům